Uvod
Definicije
Ponudnik
Pogoji vključitve za založnike
Pogoji vključitve za spletna mesta založnika
Postopek vključitve
Obveznosti ponudnika sistema ADpartner
Način prikazovanja oglasov
Prepovedana raba
Merjenje oglaševanja
Plačilo oglaševanja
Intelektualna lastnina
Odgovornost
Reševanje reklamacij
Varstvo osebnih podatkov
Poslovna skrivnost in sankcije
Izključitev in izstop iz sistema
Sprememba pogojev uporabe

Uvod

Splošni pogoji poslovanja sistema ADpartner za založnike predstavljajo pravni dogovor med založnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in družbo ADPARTNER, d.o.o., ter urejajo vključitev in sodelovanje v mreži za kontekstno oglaševanje na internetu. Vsak založnik, ki se želi vključiti v sistem ADpartner, mora sprejeti te splošne pogoje poslovanja.

Definicije

ADpartner:

ADpartner je slovenska mreža za kontekstno oglaševanje. Temelji na osnovni premici povezovanja povpraševanja in ponudbe na trgu spletnega oglaševanja, pri tem pa poudarja partnerstvo v tako nastajajočem oglaševalskem trikotniku (oglaševalec, ponudnik sistema ADpartner, založnik).

Spletno mesto:

Spletno mesto je skupek vseh spletnih strani na posameznem spletnem naslovu (domeni), ki so med seboj povezane z navigacijo.

Spletna stran:

Spletna stran je posamezna stran v okviru spletnega mesta in je predstavljena v enem oknu brskalnika. Navigacija po njej je možna z uporabo drsnika na desni strani ali miške oziroma druge ustrezne naprave.

Oglas:

Oglas je obvestilo namenjeno javnosti, katerega objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala promet blaga, storitev, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje, ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. Oglas se objavi za plačilo ali drugo podobno nadomestilo ali z namenom samooglaševanja. Oglas definirajo: lokacija objave (pozicija v okviru spletnega mesta ter pozicija v okviru posamezne spletne strani), pogoji prikazovanja (na doseg ali na ključne besede), vsebina (grafični ali tekstovni oglas) ter URL naslov.

Oglaševalska akcija:

Oglaševalska akcija je najmanjša enota naročila oglaševanja. Vodi se kot nedeljiva celota, ima svoje ime, ID številko in svojo statistiko. Sestavlja jo praviloma prikazovanje enega ali več oglasov na enem oglasnem mestu, pri čemer pa so vsi oglasi namenjeni promociji enega spletnega mesta. Kreative posameznih oglasov znotraj ene oglaševalske akcije so lahko različne.

Kreativa:

Kreativa pri grafičnem oglasu zajema besedilo in grafično vsebino oglasa, pri tekstovnem oglasu pa samo besedilo oglasa.

Uporabnik:

Uporabnik je obiskovalec katere koli spletne strani v okviru spletnega mesta. Kot uporabnik se šteje vsak odjemalec (client), ki ima omogočene piškotke in ki na strežnik upravljavca spletnega mesta pošlje zahtevo za prikaz katere koli vsebine.

Ključna beseda:

Ključna beseda je beseda ali besedna zveza, ki jo zakupi oglaševalec za ciljano oglaševanje na ključne besede v okviru sistema ADpartner. ADpartner oglas se prikaže samo na spletnem mestu, ki ima v svojem indeksu vključeno ključno besedo, ki jo je za ta konkretni oglas izbral oglaševalec.

Klik:

Klik je dejanje interakcije uporabnika s prikazanim oglasom. Klik je opravljen, kadar uporabnik pozicionira kurzor na oglas in nanj klikne tako, da sproži postopek preusmeritve k oglaševalčevi spletni predstavitvi. Za klik je torej dovolj, da je uporabnik napoten k oglaševalcu in ni potrebno, da na ciljno lokacijo tudi prispe. Klik se kot opravljen zabeleži na oglasnem strežniku sistema ADpartner, ko le-ta prejme zahtevo uporabnikovega brskalnika za preusmeritev in nanjo pošlje odgovor.

Prikaz:

Prikaz je posredovanje vsebine oglasa kot reakcija na zahtevek, da se oglas prikaže v oknu uporabnikovega brskalnika. Prikaz se zabeleži na oglasnem strežniku sistema ADpartner, vendar ne ob začetku nalaganja strani, na kateri je oglas prikazan ampak šele ob dodatnem zahtevku za prikaz posameznega oglasa. Prikaz se v evidenco vpiše, ko oglasni strežnik sistema ADpartner prejme zahtevo za prikaz oglasa in nanjo odgovori tako, da uporabnikovemu brskalniku pošlje izvorno kodo za prikaz.

CTR (click-through-rate):

CTR je razmerje med številom klikov na posamezni oglas in številom prikazov tega oglasa ter pove, kolikšen odstotek uporabnikov, ki jim je bil oglas prikazan, je na ta oglas tudi kliknilo. Predstavlja prikaz učinkovitosti oglasa in je odvisen od številnih faktorjev, kot so: cilji oglaševalske akcije, privlačnost vsebine oglasa, usklajenost vsebine oglasa s ciljno publiko, frekvenca prikazovanja ipd.

Zaračunavanje na prikaz (pay-per-view):

Pri zaračunavanju na prikaz ponudnik oglasnega prostora zaračuna opravljeno oglaševanje na podlagi števila opravljenih prikazov posameznega oglasa.

Zaračunavanje na klik (pay-per-click):

Pri zaračunavanju na klik ponudnik oglasnega prostora zaračuna opravljeno oglaševanje na podlagi števila klikov na prikazan oglas. Oglaševalec plača samo tiste oglase, na katere je uporabnik kliknil in bil dejansko preusmerjen na spletno predstavitev oglaševalca.

Založnik:

Založnik je upravljavec spletnega mesta, ki ima kontrolo nad njegovo vsebino in ima pristojnost skleniti dogovor s ponudnikom sistema ADpartner za vključitev v ta sistem.

Ponudnik

Lastnik in upravljalec sistema ADpartner je družba ADPARTNER, d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št. 6208525, identifikacijska št. za DDV 93246722.

Pogoji vključitve za založnike

Storitev sistema ADpartner je namenjena vsem, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

 • so upravljalci spletnega mesta, katerega vsebina je v slovenskem jeziku in ki izpolnjuje pogoje iz točke »Pogoji vključitve za spletna mesta založnika«

 • so stari najmanj 15 let
 • da imajo sedež (pravna oseba) oziroma stalno prebivališče (fizična oseba) na območju Republike Slovenije
 • sprejmejo splošne pogoje poslovanja sistema ADpartner za založnike in se s tem zavežejo, da bodo sistem ADpartner uporabljali v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi splošnimi pogoji.

Presoja glede izpolnjevanja pogojev je v izključni pristojnosti ponudnika sistema ADpartner.

Pogoji vključitve za spletna mesta založnika

Spletna mesta morajo za vključitev v sistem ADpartner izpolnjevati naslednje pogoje:

 • spletno mesto mora biti v slovenskem jeziku, na njem pa mora biti jasno navedeno, kdo je njegov upravljalec, skupaj z njegovimi kontaktnimi podatki
 • spletna stran mora vsebovati originalne vsebine z dodano vrednostjo, ki so uporabne za uporabnike
 • spletno mesto ne sme vsebovati vsebin, ki vsebujejo, predstavljajo, prikazujejo, spodbujajo ali podpirajo:
 • nasilje, rasno ali versko nestrpnost ali diskriminacijo na podlagi katere koli osebne okoliščine
  •  pornografijo
  • prepovedane droge ali načine oz. pripomočke za njihovo uporabo
  • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin brez dovoljenja avtorja
  • pretirano, ponavljajočo rabo ključnih besed ali rabo ključnih besed, ki niso povezane z ostalo vsebino spletnega mesta
 • spletno mesto ne sme biti namenjeno prodaji ali promociji:
  • orožja
  • alkohola
  • tobaka in tobačnih izdelkov
  • zdravil, ki se izdajajo na recept
  • ponaredkov znanih blagovnih znamk
 • spletno mesto ne sme vsebovati:
  • vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo
  • groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršil osebnostne pravice tretjih oseb
  • osebnih podatkov posameznikov brez njihovega soglasja
  • virusov, zlonamernih računalniških kod ali škodljivih programov
  • vsebin, za katere upravljalec spletnega mesta ne razpolaga z ustreznimi avtorskimi pravicami, ki mu dovoljujejo objavo na spletnem mestu
 • spletno mesto ne sme uporabljati tehnik, namenjenih izključno izboljševanju pozicije na spletnih iskalnikih, kot so zlasti:

  • prikazovanje drugačne vsebine za uporabnike, kot je vsebina, ki je prikazana iskalnikom (cloaking)
  • podvajanje vsebine na različnih spletnih straneh in spletnih mestih
  • uporaba skritega teksta ali skritih povezav
  • uporaba »doorway pages«.

Postopek vključitve

Postopek vključitve založnika v sistem ADpartner je avtomatičen in v celoti poteka preko uporabniškega vmesnika na spletnem mestu www.adpartner.si.

Postopek je sledeč:

Postopek vključitve založnika v sistem ADpartner je avtomatičen in v celoti poteka preko uporabniškega vmesnika na spletnem mestu www.adpartner.si
Postopek je sledeč:

 1. Založnik na spletnem mestu www.adpartner.si
  v celoti in z resničnimi ter ažurnimi podatki izpolni obrazec za vključitev v sistem ADpartner
 2. Založnik na spletnem mestu www.adpartner.si
  potrdi strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja sistema ADpartner za založnike, ki s potrditvijo predstavljajo pravno zavezujočo pogodbo med založnikom in ponudnikom sistema ADpartner
 3. Založnik na spletnem mestu www.adpartner.si
  navede spletna mesta, katera želi vključiti v sistem ADpartner
 4. Založnik na spletnem mestu www.adpartner.si
  izbere oglasna mesta, ki jih bo vključil v lastno spletno mesto
 5. Založnik od ponudnika sistema ADpartner preko spletnega vmesnika prejme programsko kodo, ki omogoča dostavljanje, prikazovanje, sledenje in obračunavanje oglasov na založnikovem spletnem mestu
 6. Aložnik prejeto programsko kodo v nespremenjeni obliki vključi v izvorno kodo svojega spletnega mesta; programska koda omogoča dodajanje alternativnega URL, če za prikazovanje ni na voljo oglasov sistema ADpartner, tako da se lahko prikazujejo drugi oglasi po izbiri založnika, za katere ponudnik sistema ADpartner ne odgovarja
 7. Založnik v pogoje uporabe na lastnem spletnem mestu vključi prejeto obvestilo uporabnikom
 8. Ponudnik sistema ADpartner nemudoma po vključitvi programske kode v spletno mesto prične dostavljati oglase oglaševalcev na spletno mesto založnika
 9. Ponudnik sistema ADpartner v roku 48 ur po vključitvi programske kode v spletno mesto preveri ali založnik in njegovo spletno mesto izpolnjujeta vse pogoje iz teh splošnih pogojev poslovanja in založnika ter njegovo spletno mesto označi za primerno ali neprimerno.

V primeru, da ponudnik sistema ADpartner ugotovi, da je založnikovo spletno mesto neprimerno, odpravi vključitev založnika / spletnega mesta (če ima založnik  več vključenih spletnih mest in je neprimerno samo eno od teh spletnih mest) iz sistema ADpartner z učinkom za nazaj, kar pomeni, da vključitev pravno gledano sploh ni bila nikoli opravljena in da založnik ni upravičen do nikakršnega plačila za morebitno prikazane oglase.

Podatki, ki jih mora založnik vnesti v spletni obrazec za namen vključitve v sistem ADpartner zajemajo:

Podatke o oglasnih mestih: naziv oglasnega prostora, dimenzije oglasa (izbor izmed vnaprej določenih možnosti), navedeno ali gre za besedilni ali slikovni oglas, izgled oglasnega prostora.
Vse navedene podatke lahko založnik po vnosu v sistem ADpartner kadar koli spreminja preko spletnega vmesnika na strani www.adpartner.si.

Obveznosti ponudnika sistema ADpartner

Založnik z vključitvijo svojega spletnega mesta v sistem ADpartner da ponudniku sistema ADpartner posamezna oglasna mesta (samo tista, ki jih je vključil v sistem ADpartner) na tem spletnem mestu v zakup, pri čemer mu dovoljuje, da ta oglasna mesta odda v podzakup tretjim osebam. Ponudnik sistema ADpartner mora pri prodaji oglasnega prostora na založnikovem spletnem mestu upoštevati te splošne pogoje poslovanja, vendar je v njihovem okviru samostojen glede izbire oglaševalca in vsebine ADpartner oglasa, ki se bo prikazoval na založnikovem spletnem mestu. Ponudnik je upravičen do plačila zakupnine za ta zakup in sicer za vsak klik na prikazan oglas, pri čemer pa je višina plačila pavšalno določena ob upoštevanju količine oglasnega prostora založnika, vključenega v sistem ADpartner. Pri tem ni pomembno ali je oglas objavil zakupnik ali podzakupnik.

Založnik ima v času trajanja vključitve v sistem ADpartner pravico na trgu samostojno ponujati preostali oglasni prostor, ki ni vključen v sistem ADpartner.

Založnik z vključitvijo svojega spletnega mesta v sistem ADpartner dovoli ponudniku sistema ADpartner uporabo njegovega imena, blagovne znamke in logotipa spletnega mesta ter konkretnih statističnih in finančnih podatkov o preteklem sodelovanju s sistemom ADpartner za namene prodaje oglasnega prostora na tem spletnem mestu na trgu in za namene reklamiranja delovanja sistema ADpartner.

Način prikazovanja oglasov

V okviru sistema ADpartner je založniku spletnega mesta na voljo več različnih oglasnih formatov in sicer:

 • Tekstovni oglasi se prikazujejo v naslednjih formatih oglasnih con: 728×90, 300×250, 160×600 (ostale cone po dogovoru).

 • Tekstovni oglasi s sliko se prikazujejo v naslednjih formatih oglasnih con: 728×90, 300×250, 160×600 (ostale cone po dogovoru).
 • Grafični oglasi se prikazujejo v naslednjih formatih oglasnih con: 160×600, 728×90 in 300×250.
 • Sponzorirana novost ADpartner je dinamična cona pri kateri je širina določena s strani založnika višina pa glede na nastavljeno št. oglasov za prikazovanje v coni.

Založnik lahko po svoji presoji izbira posamezne oglasne formate in svojo izbiro tudi spreminja, vendar se mora pri tem držati naslednjih smernic, ki zagotavljajo kakovost oglaševanja:

 • Površina vseh oglasnih mest na posamezni založnikovi spletni strani ne sme biti večja od površine avtorskih in ostalih neoglasnih vsebin.
 • Z vidika uporabniške izkušnje oglasna mesta na posamezni založnikovi spletni strani ne smejo prevladovati nad avtorskimi in ostalimi neoglasnimi vsebinami.
 • Prikazovanje ADpartner oglasnih mest v pop-up oknih ni dovoljeno.
 • Vključitev ADpartner oglasnih mest na strani, ki nimajo nobenih avtorskih vsebin z dodano vrednostjo ni dovoljeno.
 • Prikazovanje ADpartner oglasnih mest na straneh z napako, kar brez izjeme vključuje »404 Document not found«.
 • Prikazovanje ADpartner oglasnih mest na kakršni koli strani, povezani z registracijo, v kateri koli elektronski pošti ali pogovorni (“chat”) strani.
 • Prikazovanje ADpartner oglasnih mest na spletni strani, ki ne izpolnjuje kriterijev pod rubriko »Pogoji vključitve za spletna mesta založnika«.

Z namenom preprečevanja zmede med uporabniki oglasna mesta, ki niso del sistema ADpartner ne smejo uporabljati enakega ali podobnega oblikovanja kot ADpartner oglasna mesta (enake ali podobne barve, fonti…).

Prepovedana raba

Založnik se zavezuje, da ne bo izvajal, ne bo poskušal izvajati, ne bo dopustil, da bi kdo tretji izvajal, niti ne bo nagovarjal nikogar tretjega, da bi ta izvajal katero koli izmed naslednjih prepovedanih dejanj:

 • Umetno generirati klike na ADpartner oglase ali prikaze ADpartner oglasov, kar vključuje vsa ravnanja ali opustitve, katerih posledica je, da klik ne predstavlja pristnega zanimanja uporabnikov za vsebino oglasa; takšna ravnanja in opustitve so zlasti:
  • Ponavljajoči ročni kliki ali prikazi.
  • Uporaba robotov.
  • Uporaba orodij za avtomatsko generiranje klikov in prikazov.
  • Uporaba storitev tretjih oseb, katerih vsebina je generiranje klikov in prikazov (npr. paid-to-click, paid-to-surf, autosurf in click-exchange programi).
  • Uporaba kakršnih koli drugih prikritih, sleparskih in zavajajočih programov in storitev.
  • Klikanje na oglase s strani založnika.
 • Popravljati, filtrirati ali spreminjati vsebino ADpartner oglasov.
 • Kakor koli izbrisati, zakriti ali popačiti ADpartner oglas.
 • Uokviriti, minimizirati, odstraniti ali drugače preprečiti celoten in popoln prikaz katere koli oglaševane spletne strani, ki je dostopna končnemu uporabniku preko klika na katerikoli del ADpartner oglasa.
 • Na kakršen koli način preprečiti, da bi klik opravljen na ADpartner oglas pripeljal končnega uporabnika direktno, brez kakršnihkoli vmesnih postankov na oglaševano stran.
 • V kakršnikoli obliki pridobivati in shranjevati informacije, pridobljene s katerim koli ADpartner oglasom.
 • Delovati na kakršen koli način, ki ni v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja ali na način, ki škodi poslovnim interesom ponudnika sistema ADpartner.

Merjenje oglaševanja

Količina oglaševanja se meri na oglasnem strežniku sistema ADpartner, kar pomeni, da se beležijo zahteve za prikaz oglasa oz. kliki na oglas. V dnevniške datoteke se shranjujejo podatki:

 • IP naslov
 • Podatki o seji.
 • Podatki o piškotku.
 • Podatki o verziji operacijskega sistema in spletnega brskalnika.
 • Čas obiska / čas klika.
 • Obiskana stran / klik na oglas.
 • Ali je bil oglas prikazan v vidnem polju več kot tri sekunde ali ne.
 • Za video oglas tudi morebitna akcija predvajanja.

Proti zlonamernim posameznikom in avtomatiziranemu klikanju ali prikazom se sistem ADpartner bori z različnimi tehničnimi sredstvi in sicer s:

 • Filtriranjem dnevniških datotek, v katerih se beležijo kliki in prikazi.
 • Spremljanjem vzorcev obnašanja in analizo odstopanj od običajne rabe.
 • Manualno analizo statistik s strani strokovnjakov sistema ADpartner.

Sistem ADpartner na oglasnem strežniku kontinuirano beleži vse klike na oglase, objavljene v sistemu ADpartner. Posebna programska oprema nadzira dnevniške datoteke in iz veljavne statistike oglaševalske akcije izloči vse klike posameznega uporabnika, ki presegajo določeno količino dnevne aktivnosti. Pri tem sistem ADpartner upošteva več parametrov, kot so: IP naslov, čas klika, frekventnost klikov ipd. Algoritmi, ki se uporabljajo pri filtriranju statistike oglaševalske akcije se stalno izpopolnjujejo in so zaradi zagotavljanja njihove učinkovitosti tajni, zato njihove vsebine ni mogoče razkriti. Ti algoritmi so zasnovani tako, da prepoznajo vzorce obnašanja zlonamernih uporabnikov, označijo njihove klike ali prikaze kot neveljavne in jih posledično izločijo iz statistike oglaševalske akcije.

Uporaba filtriranja pomeni, da se kliki ali prikazi, za katere je očitno, da so po merilih sistema ADpartner neučinkoviti oz. neveljavni, ne upoštevajo v statistiki oglaševalske akcije, ki je poslana oglaševalcu.

Dodatno ima sistem ADpartner implementiran tudi sistem avtomatskega spremljanja vzorcev obnašanja obiskovalcev spletnih mest v sistemu ADpartner in njihovega odziva na posamezne oglaševalske akcije. Program kontinuirano spremlja statistike oglaševalskih akcij in takoj zazna ter opozori na morebitna odstopanja, ki bi lahko predstavljala zlonamerno aktivnost. Na podlagi obvestila nato strokovnjaki sistema ADpartner vsako posamezno sumljivo oglasno akcijo preverijo in ugotovijo morebitne poskuse zlorab. V primeru suma kaznivega dejanja (npr. poskusa goljufije) se zadeva preda državnim organom pregona; klikov ali prikazov, ki so rezultat zlonamerne aktivnosti, pa se v statistiki ne upošteva. Iz števila klikov na posamezen oglas oz. iz števila prikazov oglasa sistem ADpartner za namen zaračunavanja storitev oglaševanja izvzame vse klike, ki jih ni mogoče povezati z določenim piškotkom. S tem prepreči štetje tistih klikov ali prikazov, ki so jih opravili roboti, ki avtomatsko preiskujejo internet, ter različni virusi in ostali programi. Hkrati pa se s tem ne upoštevajo niti kliki oz. prikazi tistih uporabnikov, ki so v brskalniku onemogočili uporabo piškotkov.

Poleg tega sistem ADpartner pri zaračunavanju oglaševanja izvzame tudi vse klike ali prikaze, ki presegajo interno frekvenco / statistično povprečje, za katero sistem ADpartner utemeljeno domneva, da jo je še mogoče pripisati običajnemu, dobronamernemu uporabniku.

Če nek uporabnik prekorači te frekvenčne omejitve, se njegovi kliki ali prikazi ne zaračunavajo več, četudi jih je opravil, ker ga je zanimala oglaševalčeva ponudba. Ponudnik sistema ADpartner s posebnim algoritmom zagotavlja tudi, da šteje samo prikaze oglasov, ki so v vidnem polju uporabnikov. To pomeni, da so veljavni samo tisti prikazi oglasov, ki so obsevani več kot tri sekunde.
Ponudnik sistema ADpartner za vse zgoraj opisane zlonamerne, avtomatske ali drugače neobičajne klike kot tudi vse klike, ki kršijo pogoje pod točko »Prepovedana raba« ne prejme nobenega plačila s strani oglaševalca, zaradi česar tudi založnik ni upravičen do nobenega plačila za tovrstne klike. Prav tako založnik ni upravičen do nobenega plačila za prikaze, ki niso veljavni ali ki kršijo te pogoje.

Založnik lahko v primeru pripomb glede merjenja oglaševanja, ki ga na njegovi spletni strani zagotavlja sistem ADpartner, kontaktira Oddelek za analizo oglaševanja na naslov zaloznik@adpartner.si, pri čemer mora v sporočilu navesti naslednje podatke:

 • Podatki o oglaševalcu.
 • Oznaka oglaševalske akcije in oglasno mesto.
 • Ključna beseda, ki je povezana z dvomljivimi kliki ali prikazi.
 • Relevantne dnevniške datoteke, iz katerih je razvidna sumljiva aktivnost (npr. sumljivi IP naslovi, zahteve, ipd.), v elektronski obliki.
 • Natančen opis razlogov zaradi katerih meni, da gre za sumljivo aktivnost, vključno z navedbo konkretnih trendov v dnevniških datotekah, ki naj bi to potrjevale.

Podatke bodo preverili strokovnjaki sistema ADpartner in založniku v roku 5 delovnih dni sporočili rezultat analize oz. zaprosili za dodatne podatke.

Plačilo oglaševanja

Založnik je upravičen do plačila za oddajo oglasnega prostora v zakup sistemu ADpartner. Plačilo, ki ga prejme založnik, je fiksno glede na enoto, kar pomeni, da je skupna višina plačila za oddajo oglasnega prostora v posameznem časovnem obdobju odvisna od števila uporabnikov založnikovega spletnega mesta in števila klikov, ki jih ti uporabniki naredijo na ADpartner oglase.
Založniki so upravičeni do deleža prihodka, ki ga iz naslova prikazovanja ADpartner oglasov na založnikovih spletnih straneh ustvari sistem ADpartner, pri čemer zaslužek založnika znaša 0,1225 EUR na klik, ki je bil izveden na tekstovni oglas ali tekstovni oglas s sliko in 0,15 eur na klik, ki je bil izveden na grafični oglas.
Zgoraj navedena zneska sta neto zneska, kar pomeni, da ne vsebujeta DDV-ja.

Kadar ponudnik sistema ADpartner prikazuje samopromocijske oglase, se domneva, da za to ni prejel prihodkov.

Ponudnik sistema ADpartner vodi založniški ADpartner račun založnika, v katerem se beležijo vse transakcije, ki se nanašajo na ADpartner oglase in založnikovo spletno mesto. Založniku se saldu na njegovem založniškem ADpartner računu prišteje prihodek ob vsakem veljavnem kliku na ADpartner oglas, ki je bil prikazan na založnikovi spletni strani.
Ponudnik sistema ADpartner si pridržuje pravico, da v primeru ugotovljene kršitve teh splošnih pogojev poslovanja iz založniškega ADpartner računa založnika izbriše prihodke, pridobljene s kršitvijo.
Sistem ADpartner predstavlja sistem delitve prihodkov, zato založnik ni upravičen do plačila za prikaz ADpartner oglasov na njegovem spletnem mestu, kadar gre za naslednje vrste oglasov:

 • oglasi dostavljeni uporabnikom, katerih iskalniki imajo onemogočen JavaScript
 • oglasi s humanitarno ter dobrodelno vsebino (ponudnik sistema ADpartner ima pravico v sistemu prikazati največ 15 % oglasov s humanitarno ter dobrodelno vsebino mesečno, pri čemer se kot tak oglas upošteva samo oglas, za katerega ADpartner od oglaševalca ni prejel nobenega plačila, hkrati pa je oglaševalec registriran za opravljanje humanitarne dejavnosti).

Založnik pravna oseba ponudniku sistema ADpartner pošlje zahtevo za izplačilo dobroimetja na svojem založniškem ADpartner računu. Založnik izda račun za obdobje v katerem je ustvaril založniški zaslužek. Obdobje opravljene storitve je potrebno navesti na računu pri tem pa je potrebno upoštevati, da je zaslužek dejansko bil ustvarjen v navedenem obdobju. Plačilo računa bo realizirano v 60-ih dneh od prejema le tega na TRR naveden v uporabniškem računu založnika ADpartner.

Založnik fizična oseba ponudniku sistema ADpartner pošlje zahtevo za izplačilo dobroimetja na svojem založniškem ADpartner računu. Izplačilo bo realizirano najkasneje v 60-dneh od datum izdaje zahtevka za izplačilo.

Če dobroimetje založnika znaša 40,00 EUR neto ali več, je izplačilo brezplačno, drugače pa se obračunajo stroški obdelave in izvedbe zahtevka v pavšalni višini 20,00 EUR + DDV. Zahtevek za izplačilo se lahko odda v roku največ enega leta, sicer zapade.

Odstop terjatve v korist tretje osebe je možen le s pisnim soglasjem ponudnika.
Računovodsko / finančna izvedba izplačila kot tudi znesek izplačila sta odvisna od pravnega statusa založnika:

Fizična oseba:

Podlaga za izplačilo sta sklenjena pogodba o vključitvi v sistem ADpartner in statistični obračun, ki izhaja iz založniškega ADpartner računa založnika. Založniku ni potrebno izdajati nobenih računovodskih dokumentov. Ponudnik sistema ADpartner bo izdelal računovodski obračun prihodkov založnika, od prihodka založnika, ki se izračuna v skladu s pravili tega poglavja (določen delež prihodkov sistema ADpartner iz naslova prikazovanja ADpartner oglasov na založnikovih spletnih straneh) ob upoštevanju 10% normiranih stroškov obračunal ter plačal akontacijo dohodnine v višini 25 % in prispevek PIZ v višini 8,85% ter znesek prihodkov založnika, zmanjšan za plačano akontacijo dohodnine in PIZ nakazal založniku na njegov transakcijski račun.

Znesek, ki je iz sistema ADpartner izplačan fizičnim osebam se na podlagi veljavne zakonodaje in mnenja DURS obravnava kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

Za tako vrsto dohodka zakonodaja določa, da davčno osnovo predstavlja celoten znesek izplačila, zmanjšan za 10% normiranih stroškov. Dohodek mora fizična oseba prijaviti v dohodnino, izplačevalec pa mora ob samem izplačilu obračunati in odvesti 25% akontacijo dohodnine od omenjene davčne osnove ter obračunati 8,85% prispevka za PIZ.

POSEBNO OPOZORILO ZA FIZIČNE OSEBE:

Davčna uprava RS je v juliju 2008 izdala mnenje glede davčne obravnave dohodkov, doseženih s prikazovanjem oglasov različnih oglaševalskih mrež in sicer je mnenja, da gre za:

 • Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.
 • Dohodek iz dejavnosti.

Izplačilo iz sistema ADpartner se v skladu z mnenjem DURS obravnava kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja v primeru:

 • Da založnik opravlja delo občasno po pogodbi.
 • Da gre za odvisno razmerje (delo opravi pod nadzorom in po navodilih ponudnika sistema ADpartner, hkrati ne prevzema finančnega tveganja v zvezi s poslovanjem ponudnika sistema ADpartner, ni neposredno udeležen na dobičku ali izgubi, doseženi z delom, ki ga opravlja).

Izplačilo iz sistema ADpartner se v skladu z mnenjem DURS obravnava kot dohodek iz dejavnosti v primeru:

 • Da založnik opravlja storitve trženja oglasov neodvisno samostojno (dejavnost opravlja na svoj račun, v svojo korist, na svojo odgovornost in na svoj riziko).
 • Da se namerava s to aktivnostjo ukvarjati trajno tudi v prihodnje (ne gre za enkraten posel ali občasne nepovezane posle).
 • Pravna oseba, ki je identificirana za namene DDV:

Podlaga za izplačilo je račun, ki ga založnik izda ponudniku sistema ADpartner na podlagi podatkov, ki so dostopni v njegovem založniškem računu.
Založnik izjavlja, da je identificiran za namene DDV in se zavezuje, da bo ponudnika sistema ADpartner nemudoma obvestil o morebitni spremembi identifikacijske številke za DDV oz. datumu prenehanja identifikacije za namene DDV.

Pravna oseba, ki ni identificirana za namene DDV:

Podlaga za izplačilo je račun, ki ga založnik izda ponudniku sistema ADpartner na podlagi podatkov, ki so dostopni v njegovem založniškem računu.

Prenos sredstev iz založniškega na oglaševalski račun:

Založnik ima možnost dobroimetje na svojem založniškem ADpartner računu kadar koli prenesti na svoj oglaševalski ADpartner račun, kar pomeni, da bo lahko to dobroimetje koristil za oglaševanje v sistemu ADpartner. Ponudnik sistema ADpartner bo v tem primeru opravil oglaševanje v skladu z založnikovim naročilom in svojimi splošnimi pogoji oglaševanja ter uradnim cenikom sistema ADpartner.

Tudi v primeru prenosa dobroimetja založnika iz založniškega ADpartner računa na oglaševalski ADpartner račun je potrebno opravljene storitve oddaje oglasnega prostora v zakup sistemu ADpartner računovodsko evidentirati.

V ta namen bo potrebno opraviti enak postopek kot pri izplačilu dobroimetja v denarju. Za nasprotne storitve oglaševanja v sistemu ADpartner pa bo ponudnik sistema ADpartner prav tako izdal račun in obračunal DDV. Denarni tok glede transakcije ne bo opravljen, saj se bosta medsebojni terjatvi založnika in ponudnika sistema ADpartner, ki se obe glasita na denar, pobotali. Založnik in ponudnik sistema ADpartner sta soglasna, da se v primeru prenosa dobroimetja iz založniškega ADpartner računa na oglaševalski ADpartner račun ti splošni pogoji poslovanja obravnavajo kot pobotna izjava v smislu Obligacijskega zakonika, in sicer do višine terjatve založnika proti ponudniku sistema ADpartner.

Fizične osebe ne morejo prenašati sredstev iz založniškega na oglaševalski račun temveč lahko zahtevajo le izplačilo.

Intelektualna lastnina

Vsa vsebina sistema ADpartner je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter programsko in izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj na način in za namen, določen s temi splošnimi pogoji poslovanja in veljavno zakonodajo. Založnik z vključitvijo v sistem ADpartner ne pridobi nobenih materialnih avtorskih pravic na kakršni koli vsebini sistema ADpartner z izjemo pravice do prikaza oglasa, ki ga servira ADpartner. Imetnik registrirane znamke ADpartner in spletne domene adpartner.si je ADPARTNER d.o.o. in založnik ne sme uporabljati znamke ADpartner v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi splošnimi pogoji poslovanja ali veljavno zakonodajo.

Odgovornost

Odgovornost založnika

Založnik jamči ponudniku sistema ADpartner pod odškodninsko odgovornostjo:

 • Da so vse informacije, ki jih je posredoval pri registraciji v sistem ADpartner pravilne in ažurne, vključno z vsemi podatki, potrebnimi za izvedbo izplačil založniku.
 • Da je lastnik in / ali upravljavec vseh spletnih mest, ki jih je vključil v sistem ADpartner oz. da ima ustrezno pooblastilo za vključitev v sistem ADpartner in izvedbo vseh obveznosti, ki jih vključitev prinaša.
 • Da vsebina njegovega spletnega mesta, vključenega v sistem ADpartner ustreza vsem pogojem iz teh splošnih pogojev poslovanja in da noben sestavni del spletnih strani, na katerih se prikazujejo ADpartner oglasi, ne krši kakršnih koli pravic ali dolžnosti do katere koli fizične ali pravne osebe, kar med drugim vključuje pravice intelektualne lastnine, varstva osebnih podatkov, varstva poslovnih skrivnosti, varstva potrošnikov in produktne odgovornosti.

ter se zavezuje, da bo ponudniku sistema ADpartner povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala.

Škoda lahko nastane zlasti tako:

 • Da oglaševalec preneha oglaševati v sistemu ADpartner, ker so se njegovi oglasi prikazovali na spletnih straneh z neprimerno vsebino, ki je s temi splošnimi pogoji poslovanja prepovedana.
 • Da ponudnik sistema ADpartner izplača dobroimetje založnika na napačen transakcijski račun (ki pa ga je založnik navedel kot račun, na katerega se mora opraviti izplačilo) in da je zaradi tega ogrožen prejem izplačila s strani založnika.

Založnik nosi izključno odgovornost za:

 • Delovanje, dostopnost in vzdrževanje svojega spletnega mesta, vključenega v sistem ADpartner.
 • Pravilno implementacijo ADpartner oglasnih mest in konkretnih ADpartner oglasov na lastne spletne strani, pri čemer mora dosledno upoštevati te splošne pogoje poslovanja in dodatne specifikacije, ki mu jih predloži ADpartner.
 • Varovanje uporabniškega imena in gesla, ki omogočata uporabo sistema ADpartner.
 • Izbiro davčnega statusa (fizična oseba / fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti / pravna oseba).
 • Dosledno spoštovanje teh splošnih pogojev poslovanja.

Odgovornost ponudnika sistema ADpartner

Ponudnik sistema ADpartner se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celoten sistem ADpartner deloval na visoki ravni kvalitete, da bo stalno dostopen in zakonit, ter da ne bo vseboval nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu pa je storitev sistema ADpartner na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje.
V zvezi z zagotavljanjem sistema ADpartner veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh splošnih pogojih poslovanja ni drugače določeno:

 • Ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost spletnih strani, na katerih se prikazujejo ADpartner oglasi, saj so te spletne strani pod izključno kontrolo založnika.
 • Ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost spletnih strani, ki so oglaševane v ADpartner oglasih, saj so te spletne strani pod izključno kontrolo oglaševalca.
 • Ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino ADpartner oglasov, saj so oglasi pod izključno kontrolo oglaševalca.
 • Ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala založniku zaradi nezmožnosti uporabe storitev sistema ADpartner, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo sistema ADpartner.
 • Ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin, napačno prikazovanje ADpartner oglasov, neevidentiranje prikazanih ADpartner oglasov v statistikah založnika, ki so posledica napačne uporabe programske kode sistema ADpartner, tehnične neustreznosti strojne ali programske opreme založnika in neznanja ali nespretnosti založnika.
 • Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja založnika ali oglaševalca, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje sistema ADpartner.
 • Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru višje sile.

Ponudnik si pridržuje pravico:

 • Da lahko iz katerega koli razloga, brez predhodnega obvestila zavrne vključitev katerega koli spletnega mesta v sistem ADpartner.
 • Da lahko kadar koli iz katerega koli razloga, brez predhodnega obvestila izključi spletno mesto ali založnika iz sistema ADpartner.
 • Da lahko iz katerega koli razloga, brez predhodnega obvestila zavrne objavo oglasa v sistemu ADpartner oziroma že objavljen ADpartner oglas odstrani.

Založnik se zaveda zgornjih omejitev in jih izrecno ter neomejeno sprejema. Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

Odgovornost uporabnika

Uporabniku spletnega mesta, na katerem se prikazujejo ADpartner oglasi, je prepovedano:

Umetno generirati klike na ADpartner oglase ali prikaze ADpartner oglasov, kar vključuje vsa ravnanja ali opustitve, katerih posledica je, da klik ali prikaz ne predstavlja pristnega zanimanja uporabnikov za vsebino oglasa; takšna ravnanja in opustitve so zlasti:

 • Ponavljajoči ročni kliki ali prikazi.
 • Uporaba robotov.
 • Uporaba orodij za avtomatsko generiranje klikov in prikazov.
 • Uporaba storitev tretjih oseb, katerih vsebina je generiranje klikov in prikazov (npr. paid-to-click, paid-to-surf, autosurf in click-exchange programi).
 • Uporaba kakršnih koli drugih prikritih, sleparskih in zavajajočih programov in storitev.
 • Klikanje na oglase s strani založnika.
 • Popravljanje, filtriranje ali spreminjanje vsebine ADpartner oglasov.
 • Kakor koli izbrisati, zakriti ali popačiti ADpartner oglas.
 • uokvirjanje, minimiziranje, odstranjevanje ali drugačno preprečevanje celotnega in popolnega prikaza katere koli oglaševane spletne strani, ki je dostopna končnemu uporabniku preko klika na kateri koli del ADpartner oglasa.
 • Na kakršen koli način preprečiti, da bi klik opravljen na ADpartner oglas pripeljal končnega uporabnika direktno, brez kakršnih koli vmesnih postankov na oglaševano stran.
 • V kakršni koli obliki pridobivati in shranjevati informacije, pridobljene s katerim koli ADpartner oglasom.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči založniku spletnega mesta, ponudniku sistema ADpartner ali oglaševalcu preko ADpartner oglasov kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Reševanje reklamacij

Ponudnik sistema ADpartner je izključno pristojen za reševanje vseh reklamacij, pritožb in pripomb glede delovanja in vsebine sistema ADpartner, vključno glede prikazovanja in vsebine ADpartner oglasov.

V primeru vprašanj in reklamacij glede sistema ADpartner se lahko založnik obrne na Center za podporo uporabnikom sistema ADpartner, kontaktni naslov zaloznik@adpartner.si. Neposredno kontaktiranje oglaševalca ali katere koli tretje osebe glede pripomb na delovanje sistema ADpartner ni dovoljeno.

Morebitne reklamacije glede izplačil založnikom na podlagi oddaje oglasnega prostora v zakup sistemu ADpartner je založnik dolžan pisno posredovati Centru za podporo uporabnikom sistema ADpartner najkasneje v 30 dneh od takšnega plačila. Po tem roku se reklamacije glede izplačil ne upoštevajo in s pretekom tega roka se založnik izrecno odpoveduje vsem terjatvam iz tega naslova.

Varstvo osebnih podatkov

Založnik izrecno dovoljuje ponudniku sistema ADpartner, da z namenom izvajanja medsebojnega sodelovanja zbira in obdeluje vse podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer zlasti:

 • Podatki o založniku, kot jih je le ta vnesel na spletni strani www.adpartner.si.
 • Podatki o založnikovih spletnih mestih.
 • Podatki o ADpartner oglasih, prikazanih na založnikovih spletnih mestih in klikih na te oglase.
 • Podatki o IP naslovih končnih uporabnikov, ki so kliknili na ADpartner oglase.
 • Podatki o verziji operacijskega sistema in spletnega brskalnika končnega uporabnika.
 • Podatki o zaslužkih založnika.

Ponudnik sistema ADpartner se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov:

 • Ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki ponudniku zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.
 • Ne bo uporabil v namene, ki niso v skladu z zakonom, temi splošnimi pogoji poslovanja ali so v škodo založniku.

Založnik izrecno dovoljuje ponudniku sistema ADpartner, da mu periodično, brezplačno z namenom direktnega marketinga pošilja sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih in storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1. Založnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.
Ponudnik sistema ADpartner se zavezuje, da bo vse osebne podatke, ki jih bo prejel od založnika varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-UPB1 (Ur.l.,RS št. 94/07). Založnik ima pravico, da od ponudnika sistema ADpartner lahko kadarkoli pisno zahteva:

 • Vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na založnika.
 • Izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na založnika.
 • Seznam, kateri osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na založnika, komu, kdaj in na kakšni podlagi, so bili v skladu s tretjim odstavkom 22. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani.
 • Dopolnitev oz. popravek osebnih podatkov, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni.
 • Izbris osebnih podatkov, za katere posameznik založnik tako zahteva.

Poslovna skrivnost in sankcije

Založnik se zavezuje, da bo varoval vse poslovne skrivnosti, s katerimi se bo seznanil v okviru sodelovanja v sistemu ADpartner. Poslovno skrivnost predstavljajo vsi podatki,  ki se nanašajo na sistem ADpartner in niso javno dostopni vsem, kar vključuje zlasti:

 1. Vso programsko opremo, tehnologijo, specifikacije, materiale, smernice in dokumentacijo v zvezi s sistemom ADpartner.
 2. Statistiko prometa ali kakršne koli druge statistike, ki se nanašajo na učinkovitost založnikovega spletnega mesta v sistemu ADpartner.
 3. Finančni obračun prometa založnikovega spletnega mesta v sistemu ADpartner.
 4. Katerekoli druge informacije, ki so bile pisno sporočene s strani ponudnika sistema ADpartner.

Med poslovne skrivnosti ne spada natančni znesek plačila, ki ga založnik prejme od ponudnika sistema ADpartner. Varovanje poslovne skrivnosti obsega:

 • Prepoved posredovanja podatkov z naravo poslovne skrivnosti kateri koli tretji osebi.
 • Prepoved dopustitve kateri koli tretji osebi, da bi se seznanila z vsebino poslovne skrivnosti.
 • Prepoved neupravičene uporabe poslovne skrivnosti (uporabe za neupravičen namen).

Izključitev in izstop iz sistema

Dogovor o vključitvi založnika/posameznega spletnega mesta je sklenjen za nedoločen čas. Založnik ima pravico, da v vsakem trenutku iz katerega koli razloga preneha sodelovanje s sistemom ADpartner ter posledično preneha prikazovati ADpartner oglase na svojih spletnih mestih. Ponudnik sistema ADpartner ima pravico, da v vsakem trenutku iz katerega koli razloga izključi založnika / posamezno spletno mesto iz sistema ADpartner.
Dogovor o vključitvi v sistem ADpartner se prekine tako, da se pošlje pisno obvestilo o prenehanju sodelovanja na elektronski naslov založnika, ki ga je ta navedel v obrazcu za vključitev v sistem ADpartner.
Prenehanje sodelovanja / izključitev je veljavno po 48 urah od oddaje obvestila o prenehanju sodelovanja. Po preteku tega roka ponudnik sistema ADpartner izbriše založnika iz sistema ADpartner, založnik pa iz svojih spletnih mest odstrani in izbriše vso programsko kodo, povezano z delovanjem sistema ADpartner.
Ne glede na določbe te točke pa ima ponudnik sistema ADpartner pravico, da v primeru kršenja katere koli določbe teh splošnih pogojev poslovanja ali katerega koli dela veljavne zakonodaje s strani založnika, tega založnika takoj začasno suspendira ali trajno izključi iz sistema ADpartner.

Sprememba pogojev uporabe

Ponudnik sistema ADpartner si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te splošne pogoje poslovanja, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani. Ponudnik sistema ADpartner bo vsakega založnika pisno obvestil o spremenjenih splošnih pogojih poslovanja, pri čemer začnejo ti spremenjeni pogoji za založnike veljati tretji delovni dan po prejemu obvestila na poštni strežnik založnika. V primeru, da se založnik s spremenjenimi splošnimi pogoji poslovanja ne strinja, lahko  v istem času izstopi iz sistema ADpartner.

ADPARTNER, d.o.o., Ljubljana, september 2016