Uvod
Definicije
Ponudnik
Postopek vključitve oglaševalca in pričetek oglaševanja
Pogoji glede ADpartner spletnih mest
Pogoji glede ADpartner oglasnih mest
Pogoji glede ADpartner oglasov
Ključne besede za prikaz ADpartner oglasov
Prepovedana raba
Merjenje oglaševanja
Plačilo oglaševanja
Intelektualna lastnina
Odgovornost
Reševanje reklamacij
Varstvo osebnih podatkov
Poslovna skrivnost in sankcije
Izključitev in izstop iz sistema
Sprememba pogojev uporabe

Uvod

Splošni pogoji poslovanja sistema ADpartner za oglaševalce predstavljajo pravni dogovor med oglaševalcem (posamezno fizično ali pravno osebo) in družbo ADPARTNER, d.o.o., ter urejajo zakup oglasnega prostora v mreži za kontekstno oglaševanje na internetu. Vsak oglaševalec, ki želi oglaševati v sistemu ADpartner, mora sprejeti te splošne pogoje poslovanja.

Definicije

ADpartner: ADpartner je slovenska mreža za kontekstno oglaševanje, ADpartner temelji na osnovni premici povezovanja povpraševanja in ponudbe na trgu spletnega oglaševanja, pri tem pa poudarja partnerstvo v tako nastajajočem oglaševalskem trikotniku (oglaševalec, ponudnik sistema ADpartner, založnik).

Spletno mesto: Spletno mesto je skupek vseh spletnih strani na posameznem spletnem naslovu (domeni), ki so med seboj povezane z navigacijo.

Spletna stran:
Spletna stran je posamezna stran v okviru spletnega mesta in je predstavljena v enem oknu brskalnika. Navigacija po njej je možna z uporabo drsnika na desni strani ali miške oziroma druge ustrezne naprave.

Oglas: Oglas je obvestilo, namenjeno javnosti, katerega objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala promet blaga, storitev, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. Oglas se objavi za plačilo ali drugo podobno nadomestilo ali z namenom samooglaševanja. Oglas definirajo lokacija objave (pozicija v okviru spletnega mesta ter pozicija v okviru posamezne spletne strani), pogoji prikazovanja (na doseg ali na ključne besede), vsebina (grafični ali tekstovni oglas) ter URL naslov.

Oglaševalska akcija: Oglaševalska akcija je najmanjša enota naročila oglaševanja. Vodi se kot nedeljiva celota, ima svoje ime, ID številko in svojo statistiko. Sestavlja jo praviloma prikazovanje enega ali več oglasov na enem oglasnem mestu, pri čemer pa so vsi oglasi namenjeni promociji enega spletnega mesta. Kreative posameznih oglasov znotraj ene oglaševalske akcije so lahko različne.

Kreativa: Kreativa pri grafičnem oglasu zajema besedilo in grafično vsebino oglasa, pri tekstovnem oglasu pa samo besedilo oglasa.

Uporabnik: Uporabnik je obiskovalec katere koli spletne strani v okviru spletnega mesta. Kot uporabnik se šteje vsak odjemalec (client), ki ima omogočene piškotke in ki na strežnik upravljavca spletnega mesta pošlje zahtevo za prikaz katere koli vsebine.

Ključna beseda: Ključna beseda je beseda ali besedna zveza, ki jo zakupi oglaševalec za ciljano oglaševanje na ključne besede v okviru sistema ADpartner.
ADpartner oglas se prikaže samo na spletnem mestu, ki ima v svojem indeksu vključeno ključno besedo, ki jo je za ta konkretni oglas izbral oglaševalec.

Klik: Klik je dejanje interakcije uporabnika s prikazanim oglasom. Klik je opravljen, kadar uporabnik pozicionira kurzor na oglas in nanj klikne tako, da sproži postopek preusmeritve k oglaševalčevi spletni predstavitvi. Za klik je torej dovolj, da je uporabnik napoten k oglaševalcu, in ni potrebno, da na ciljno lokacijo tudi prispe. Klik se kot opravljen zabeleži na oglasnem strežniku sistema ADpartner, ko le-ta prejme zahtevo uporabnikovega brskalnika za preusmeritev in nanjo pošlje odgovor.

Prikaz: Prikaz je posredovanje vsebine oglasa kot reakcija na zahtevek, da se oglas prikaže v oknu uporabnikovega brskalnika. Prikaz se zabeleži na oglasnem strežniku sistema ADpartner, vendar ne ob začetku nalaganja strani, na kateri je oglas prikazan, ampak šele ob dodatnem zahtevku za prikaz posameznega oglasa. Prikaz se v evidenco vpiše, ko oglasni strežnik sistema ADpartner prejme zahtevo za prikaz oglasa in nanjo odgovori tako, da uporabnikovemu brskalniku pošlje izvorno kodo za prikaz.

CTR (click-through-rate): CTR je razmerje med številom klikov na posamezni oglas in številom prikazov tega oglasa ter pove, kolikšen odstotek uporabnikov, ki jim je bil oglas prikazan, je na ta oglas tudi kliknil. Predstavlja prikaz učinkovitosti oglasa in je odvisen od številnih faktorjev, kot so cilji oglaševalske akcije, privlačnost vsebine oglasa, usklajenost vsebine oglasa s ciljno publiko, frekvenca prikazovanja ipd.

Zaračunavanje na prikaz (pay-per-view): Pri zaračunavanju na prikaz ponudnik oglasnega prostora zaračuna opravljeno oglaševanje na podlagi števila opravljenih prikazov posameznega oglasa.

Zaračunavanje na klik (pay-per-click): Pri zaračunavanju na klik ponudnik oglasnega prostora zaračuna opravljeno oglaševanje na podlagi števila klikov na prikazan oglas. Oglaševalec plača samo tiste oglase, na katere je uporabnik kliknil in bil dejansko preusmerjen na spletno predstavitev oglaševalca.

Založnik: Založnik je upravljavec spletnega mesta, ki ima kontrolo nad njegovo vsebino in ima pristojnost skleniti dogovor s ponudnikom sistema ADpartner za vključitev v ta sistem.

Ponudnik

Lastnik in upravljavec sistema ADpartner je družba ADPARTNER, d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična št. 6208525, identifikacijska št. za DDV 93246722.

Postopek vključitve oglaševalca in pričetek oglaševanja

Postopek zakupa oglaševanja v sistemu ADpartner je avtomatičen in v celoti poteka preko uporabniškega vmesnika na spletnem mestu www.adpartner.si.  Postopek je sledeč:

1. Oglaševalec na spletnem mestu www.adpartner.si
v celoti in z resničnimi ter ažurnimi podatki izpolni obrazec za vključitev v sistem ADpartner.

2. Oglaševalec na spletnem mestu www.adpartner.si
potrdi strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja sistema ADpartner za oglaševalce, ki s potrditvijo predstavljajo pravno zavezujočo pogodbo med oglaševalcem in ponudnikom sistema ADpartner.

3. Oglaševalec na spletnem mestu www.adpartner.si
ustvari oglaševalsko akcijo in definira:

 • skupni oglaševalski proračun celotne oglaševalske akcije
 • dnevni oglaševalski proračun, ki predstavlja znesek, ki bo v sistemu ADpartner porabljen dnevno, seveda pod pogoji, da bo na voljo zadostna količina oglasnega prostora
 • trajanje oglaševalske akcije

4. Oglaševalec na spletnem mestu www.adpartner.si
definira skupino oglasov, ki so ji skupne ključne besede, na podlagi katerih se oglas prikazuje, kar pomeni, da se bo oglas prikazal na spletnih mestih v sistemu ADpartner samo, kadar bo vsebina spletnega mesta ustrezala izbranim ključnim besedam.

5. Oglaševalec na spletnem mestu www.adpartner.si
definira posamezne oglase in vpiše njihovo vsebino ter določi stran, na katero bo uporabnik preusmerjen ob kliku na prikazan oglas.

6. Ponudnik sistema ADpartner nemudoma po opredelitvi posameznih oglasov prične s prikazovanjem teh oglasov v sistemu ADpartner, seveda pod pogojem, da mu to nalaga izbrani časovni okvir in da so izpolnjeni morebitni drugi pogoji, ki jih določajo ti splošni pogoji poslovanja.

7. Ponudnik sistema ADpartner v roku 48 ur po aktivaciji oglaševalske akcije preveri, ali oglaševalec in njegovi oglasi izpolnjujejo vse pogoje iz teh splošnih pogojev poslovanja in oglaševalca ter njegove oglaševalske akcije označi za primerne ali neprimerne.

V primeru, da ponudnik sistema ADpartner ugotovi, da je oglaševalska akcija neprimerna, razveljavi vključitev oglaševalca/oglaševalske akcije (če oglaševalec sicer izpolnjuje pogoje, vendar je aktiviral neprimerne oglaševalske akcije) iz sistema ADpartner z učinkom za naprej, kar pomeni, da vključitev pravno gledano od trenutka razveljavitve ni več veljavna in da mora oglaševalec nemudoma poravnati svoje obveznosti glede opravljenega oglaševanja.

Podatki, ki jih mora oglaševalec vnesti v spletni obrazec za namen vključitve v sistem ADpartner, zajemajo podatke o oglaševalcu:  e- naslov, uporabniško ime, geslo, ime, priimek, podjetje, naslov, poštno številko, kraj, državo, telefon, faks, davčno številko, številko TRR in podatek o tem, ali je davčni zavezanec za namene DDV ali ne.

Vse navedene podatke lahko oglaševalec po vnosu v sistem ADpartner kadar koli spreminja preko spletnega vmesnika na strani www.adpartner.si.

Pogoji glede ADpartner spletnih mest

Oglasi oglaševalca se bodo prikazovali v omrežju ADpartner, ki ga sestavljajo spletna mesta, ki izpolnjujejo naslednje pogoje in katerih lastnik oz. upravljavec se je vključil v sistem ADpartner:

1. Spletno mesto mora biti v slovenskem jeziku, na njem pa mora biti jasno navedeno, kdo je njegov upravljavec, skupaj z njegovimi kontaktnimi podatki.

2. Spletna stran mora vsebovati originalne vsebine z dodano vrednostjo, ki so uporabne za obiskovalce uporabnike.

3. Spletno mesto ne sme vsebovati vsebin, ki vsebujejo, predstavljajo, prikazujejo, spodbujajo ali podpirajo:

 • nasilje, rasno ali versko nestrpnost ali diskriminacijo na podlagi katere koli osebne okoliščine
 • pornografijo
 • prepovedane droge ali načine oz. pripomočke za njihovo uporabo
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin brez dovoljenja avtorja
 • pretirano, ponavljajočo rabo ključnih besed ali rabo ključnih besed, ki niso povezane z ostalo vsebino spletnega mesta

4. spletno mesto ne sme biti namenjeno prodaji ali promociji:

 • orožja
 • alkohola
 • tobaka in tobačnih izdelkov
 • zdravil, ki se izdajajo na recept
 • ponaredkov znanih blagovnih znamk

5. spletno mesto ne sme vsebovati:

 • vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo
 • groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršilo osebnostne pravice tretjih oseb
 • osebnih podatkov posameznikov brez njihovega soglasja
 • virusov, zlonamernih računalniških kod ali škodljivih programov
 • vsebin, za katere upravljavec spletnega mesta ne razpolaga z ustreznimi avtorskimi pravicami, ki mu dovoljujejo objavo na spletnem mestu

6. spletno mesto ne sme uporabljati tehnik, namenjenih izključno izboljševanju pozicije na spletnih iskalnikih, kot so zlasti:

 • prikazovanje drugačne vsebine za uporabnike, kot je vsebina, ki je prikazana iskalnikom (cloaking)
 • podvajanje vsebine na različnih spletnih straneh in spletnih mestih
 • uporaba skritega teksta ali skritih povezav
 • uporaba »doorway pages«.

Pogoji glede ADpartner oglasnih mest

V okviru sistema ADpartner je oglaševalcu na voljo več različnih oglasnih formatov/dimenzij, in sicer:

 • tekstovni oglasi se prikazujejo v naslednjih formatih oglasnih con: 728×90, 300×250, 160×600 (ostale cone po dogovoru);
 • tekstovni oglasi s sliko se prikazujejo v naslednjih formatih oglasnih con: 728×90, 300×250, 160×600 (ostale cone po dogovoru);
 • sponzorirana povezava ADpartner je dinamična cona pri kateri je širina določena s strani založnika višina pa glede na nastavljeno št. oglasov za prikazovanje v coni;
 • sponzorirana novost ADpartner je dinamična cona pri kateri je širina določena s strani založnika višina pa glede na nastavljeno št. oglasov za prikazovanje v coni;
 • grafični oglasi se prikazujejo v naslednjih formatih oglasnih con: 728×90, 300×250, 160×600 (ostale cone po dogovoru);
 • video oglas 300×250 točk

za katere veljajo naslednje smernice, ki zagotavljajo kakovost oglaševanja:

 • površina vseh oglasnih mest na posamezni založnikovi spletni strani ne sme biti večja od površine avtorskih in ostalih neoglasnih vsebin
 • z vidika uporabniške izkušnje oglasna mesta na posamezni založnikovi spletni strani ne smejo prevladovati nad avtorskimi in ostalimi neoglasnimi vsebinami
 • prikazovanje ADpartner oglasnih mest v pojavnih oknih ni dovoljeno
 • vključitev ADpartner oglasnih mest na straneh, ki nimajo nobenih avtorskih vsebin z dodano vrednostjo, ni dovoljeno
 • prikazovanje ADpartner oglasnih mest na straneh z napako, kar brez izjeme vključuje javljeno napako »404 Document not found«, ni dovoljeno
 • prikazovanje ADpartner oglasnih mest na kakršni koli strani, povezani z registracijo, v kateri koli elektronski pošti ali na pogovorni (“chat”) strani, ni dovoljeno
 • prikazovanje ADpartner oglasnih mest na spletni strani, ki ne izpolnjuje kriterijev pod rubriko »Lastnosti vključenih spletnih mest založnika«, ni dovoljeno.

Pogoji glede ADpartner oglasov

Sistem ADpartner si prizadeva zagotavljati oglaševalske storitve, ki so poštene in temeljijo na konsistentni politiki prodaje oglasnega prostora ter koristijo uporabnikom, založnikom, oglaševalcem in ponudniku sistema ADpartner. Vsi oglasi, ki se prikazujejo v sistemu ADpartner, morajo ustrezati tem splošnim pogojem poslovanja in ponudnik sistema ADpartner stremi k čimbolj enakovredni in nediskriminatorni uporabi svoje oglaševalske politike. Vendar pa uporaba splošnih pogojev vedno vključuje določen element diskrecije in ponudnik sistema ADpartner si pridržuje pravico, da kadar koli iz katerega koli razloga zavrne ali odstrani oglas iz sistema ADpartner, če meni, da je to zaradi spoštovanja splošnih pogojev poslovanja in veljavne zakonodaje potrebno, oziroma če oceni, da je oglas oziroma oglaševalska akcija kot celota nezakonita, netočna, zavajajoča ali nemoralna, o čemer mora nemudoma obvestiti oglaševalca in pri tem navesti tudi razloge za zavrnitev oziroma odstranitev oglasa. Splošni pogoji poslovanja so namenjeni zagotavljanju učinkovitosti oglaševanja in vzdrževanju kakovosti uporabniške izkušnje in so oblikovani z namenom pomagati oglaševalcem pri ustvarjanju učinkovitih oglasov. Vsak oglas je namenjen uporabniku, zato je bistvenega pomena, da se v sistemu ADpartner ne prikazujejo neprimerni oglasi, ki bi dolgoročno zmanjševali število uporabnikov. Ponudnik sistema ADpartner si zato pridržuje izključno pravico odločati o vrstah in vsebinah oglasov, ki se prikazujejo v sistemu ADpartner.

Ponudnik sistema ADpartner si pridržuje pravico, da umakne posamezen oglas oziroma oglaševalsko akcijo, v primeru, da je oglaševalska akcija neučinkovita, t.j. če CTR akcije ne presega 0,02%. Ponudnik lahko v dogovoru z naročnikom tudi spremeni kreativo oglasa, če ocenjuje, da bo to prispevalo k večji učinkovitosti oglaševalske akcije.

Tehnično-oblikovni pogoji glede ADpartner oglasov

Vsi tekstovni oglasi v sistemu ADpartner morajo ustrezati naslednjim pogojem:

 • uporaba ponavljajočih ali nepotrebnih ločil ali znakov, pretirana ali nepotrebna uporaba velikih črk ter nepotrebno ponavljanje besed ali besednih zvez niso dovoljeni
 • tekstovni oglas ne sme vsebovati telefonske številke oglaševalca ali kateregakoli drugega kontakta oglaševalca ali tretje osebe razen URL naslova.

Vsi tekstovni oglasi s sliko in grafični oglasi morajo poleg splošnih pogojev za tekstovne oglase spoštovati še naslednje pogoje:

 • grafični elementi oglasa morajo biti jasni in razločni, tekst pa mora biti dobro berljiv
 • oglas ne sme vsebovati zavajajočih grafičnih elementov
 • oglas načeloma ne sme generirati poizvedb za pridobitev določene vsebine na zunanje strežnike izven sistema ADpartner; vse funkcionalnosti oglasa morajo biti vsebovane v sami izvorni kodi oglasa
 • oglas, katerega vrednost se plača v obliki kompenzacije, ne sme vsebovati blagovnih znamk ali drugih označb, katerih imetnik ni oglaševalec, ne glede na obliko pojavnosti blagovne znamke ali označbe (figurativna ali besedna znamka).

Vsi video in grafični oglasi morajo poleg splošnih pogojev spoštovati še naslednje pogoje:

Verzija Flasha:

 • Vsak Flash animiran oglas mora normalno delovati v vseh verzijah Flash Player-ja od verzije 6 naprej, kar pomeni, da mora vsak oglas normalno delovati v verziji 6.

Vsebina in oblika:

 • Oglas ne sme zavajati uporabnika ali zmanjšati kvalitete uporabnikove izkušnje na spletišču na katerem se nahaja.
 • Oglas naj ne uporablja cenenih tehnik nagovarjanja, kot so naglo utripanje, pornografija in fraze, ki zavajajo uporabnike (npr: imate virus, čaka vas sporočilo, ipd.).
 • Kreativa oglasa mora zapolniti cel oglasni prostor.
 • Oglasi se strežejo izključno preko Adpartner oglasnega sistema.
 • Če ste izbrali za ozadje oglasa barvo, ki ni bela, jo morate določiti na posebni plasti (layer) v časovni stezi Flash urejevalnika. Najlažje je, če naredite pravokotnik z želeno barvo ozadja čez celotno površino oglasa in sicer na najnižji plasti (layerju).

GIF različica:

 • Poleg Flash (SWF) oglasa je potrebno izdelati oglas tudi v nadomestni različici (statični ali animirani GIF).

Obremenitev CPU (procesorja)

 • Oglasi morajo ustrezati spodnjemu standardu:Poraba procesorskega časa ob predvajanju katerega koli oglasa na računalniku ne sme presegati 50% zasedenosti procesorja. Računalnik, kjer se oglas testira, mora imeti naslednje karakteristike:
 • * Celeron 1100 MHz, 256 MB RAM
 • * MS Windows XP in Internet Explorer 6
 • * meritev velja, ko je na spletni strani prikazan le en oglas naenkrat.
 • Navodila za testiranje obremenitve procesorja

Windows XP:

Odprite vaš oglas v spletnem brskalniku ali v katerem izmed programov, ki predvajajo Flash oglase;
na tipkovnici hkrati pritisnite tipke Control+Alt+Delete
Če se vam namesto Task Managerja (Upravitelja opravil) najprej prikaže pojavno okno, kliknite na gumb Task Manager (Upravitelj opravil);
v nasprotnem primeru preskočite na naslednji korak;
izberite zavihek Performance (Učinkovitost delovanja) in nekaj časa opazujte graf CPU Usage (Uporaba CPE). Graf med predvajanjem oglasa ne sme preseči meje 50 % obremenitve procesorja.

Windows Vista:

Odprite vaš oglas v spletnem brskalniku ali v katerem izmed programov, ki predvajajo Flash oglase;
na tipkovnici hkrati pritisnite tipke Control+Alt+Delete;
na zaslonu kliknite na povezavo Start Task Manager;
izberite zavihek Performance in nekaj časa opazujte graf CPU Usage. Graf med predvajanjem oglasa ne sme preseči meje 50 % obremenitve procesorja.

Vsebinski pogoji glede ADpartner oglasov

 • Oglas ne sme biti v nasprotju z veljavno zakonodajo in mora spoštovati Slovenski oglaševalski kodeks SOZ.
 • Oglas mora biti v slovenskem jeziku ter mora biti pravopisno in slovnično pravilen, besedilo pa mora biti relativno stilsko nevtralno in ustrezno.
 • Iz oglasa mora biti razviden oglaševalec (vsaj skrajšan naziv podjetja in kraj, kjer posluje, ali naslov spletnih strani, če je iz spletnih strani nedvoumno razvidna identifikacija oglaševalca). Oglaševalec mora zagotoviti, da so navedeni podatki razvidni na spletni strani, na katero se preusmeri uporabnik ob kliku na spletno povezavo.
 • Oglas ne sme vsebovati goljufive ali žaljive vsebine oz. vsebine, ki smeši, napada ali nepravilno prikazuje posameznika ali skupino na podlagi starosti, porekla, rase, veroizpovedi, spola, spolne usmerjenosti, telesne prizadetosti ali druge osebne značilnosti.
 • Oglas ne sme zavajati uporabnika ali zmanjšati kvalitete uporabnikove izkušnje. Namigovanje na povezavo z neko drugo spletno stranjo ali tretjo osebo, kadar ta povezava dejansko ne obstaja, ni dovoljeno. Oglas ne sme uporabljati cenenih tehnik nagovarjanja, kot so pornografija in fraze, ki zavajajo uporabnike (npr: “imate virus”, “čaka vas sporočilo” ipd.). Dražilne tehnike (npr. besede kot so “zastonj”, “še par kosov na voljo”, “novo” ipd.) lahko uporablja samo, če niso zavajajoče (ustrezajo dejanskemu stanju) in če so v neposredni povezavi z izdelkom ali storitvijo oziroma drugim predmetom promocije, ki ga opisuje ali predstavlja spletna stran.
 • Oglas ne sme biti nedostojen, kar pomeni, da ne sme vsebovati sestavin, ki so žaljive ali bi lahko bile žaljive za uporabnike ali ki nasprotujejo morali.
 • Oglas ne sme biti zavajajoč, kar pomeni, da ne sme na kakršen koli način, vključno s predstavitvijo blaga in storitev, zavajati ali biti sposoben zavajati uporabnika, in ki bi zaradi svoje zavajajoče narave verjetno vplival na ekonomsko obnašanje uporabnika ali škodil konkurentom. Oglas ne sme izkoriščati uporabnikove neizkušenosti in neznanja in ne sme vsebovati nejasnosti, pretiravanja ali drugih podobnih zavajajočih sestavin.
 • Vsebina oglasa ne sme biti takšna, da bi lahko povzročila telesno, duševno ali drugačno škodo pri otrocih ali da bi izkoristila njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj. Prepovedano je prikazovanje otrok v nevarnih situacijah in izkoriščanje zaupanja, ki ga imajo otroci do staršev in učiteljev.
 • Oglas lahko vsebuje superlative ali komparativne izraze (najboljši, največji, najcenejši, večji od, boljši od ipd.) samo, kadar so te trditve podprte z raziskavami ali podatki neodvisnih tretjih virov, ki so objavljeni v oglasu ali vsaj na oglaševani strani.
 • Primerjalna reklama je dovoljena izključno, kadar ni zavajajoča, kadar primerja resnične podatke glede blaga ali storitev, ki zadovoljujejo iste potrebe ali imajo enak pomen, kadar objektivno primerja eno ali več objektivnih, namenskih ali predstavitvenih lastnosti, kadar ne ustvarja zmede na trgu med oglaševalcem in konkurentom, kadar ne diskreditira ali očrni blagovnih oziroma storitvenih znamk ali drugih znakov razlikovanja konkurenta, kadar se nelojalno ne okorišča z ugledom blagovne oziroma storitvene znamke ali drugih znakov razlikovanja konkurenta in kadar ne predstavlja blaga ali storitev kot ponaredke ali kopije blaga, ki ima zavarovano blagovno oziroma storitveno znamko ali trgovsko ime.
 • Oglas ne sme uporabljati sublimacijskega oglaševanja, ki uporabnikom ne omogoča zavestnega zaznavanja oglaševanih vsebin.
 • Fizične osebe je dovoljeno v oglasu navajati izključno z njihovim izrecnim pristankom.
 • Oglas ne sme na kakršen koli način spodbujati k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ali k nasilju in vojni ter razpihovati narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.
 • Raba reklamnega žargona ali kakršnega koli drugega žargona v besedilu oglasa je lahko zavajajoča in je zato dovoljena le v izjemnih primerih.
 • Oglas naj bo zaradi doseganja dobrega priklica in večje odzivnosti uporabnikov jasen in naj vsebuje privlačno sporočilo.
 • Oglas mora jasno in točno predstavljati stran oglaševalca ter mora biti povezan na spletno stran v spletnem mestu oglaševalca, ki najbolj ustreza vsebini oglasa. V primeru, da zaradi tehnične značilnosti spletišča oglaševalca povezava na specifično spletno stran ni mogoča, je oglas lahko povezan na ustrezno splošnejšo spletno stran, če to ne zavaja uporabnikov.
 • Oglaševana stran mora biti javno dostopna ter ne sme nasprotovati zakonom RS. Oglaševalec mora biti lastnik oglaševane spletne strani oziroma mora imeti ustrezno izrecno dovoljenje lastnika te strani. Oglaševanje spletne strani, ki vsebuje oviralno ali motečo programsko kodo, ni dovoljeno.
 • Oglaševanje spletnih strani z negativno promocijo ni dovoljeno.
 • Oglaševanje spletnih strani brez vsebine oziroma spletnih strani, ki so izdelane z namenom preusmerjanja ali privabljanja uporabnikov na druge spletne strani, ni dovoljeno.
 • Ob kliku na oglas se mora spletna stran oglaševalca odpreti v novem oknu brskalnika in kakršen koli drugačen način predstavitve oglaševalčeve spletne strani, vključno z okvirjanjem, ni dovoljen.

Optimiziranje oglaševalskih akcij

Zaradi skrbi za kakovostno raven oglaševalske mreže ADpartner si upravljavec te oglaševalske mreže pridržuje pravico, da posamezno oglasno skupino optimizira, če je CTR pri več kot 10.000 prikazov oglasov iz te skupine nižji od 0,02% za tekstovne oglase in 0,08% za grafične oglase. V tem primeru upravljavec v dogovoru z oglaševalcem optimizira to oglaševalsko akcijo tako, da spremeni ključne besede ali kreativo te oglaševalske akcije. Upravljavec ima pravico sam optimizirati oglaševalsko akcijo, če z oglaševalcem ne doseže sporazuma o optimizaciji, katere namen je povečati CTR nad 0,02% oz. 0,08%. Oglaševalec z vpisom v sistem pooblašča upravljavca mreže ADpartner, da opravi tako optimizacijo njegovih oglasov.

Specifična vsebinska pravila za posamezna področja oglaševanja

Za posamezna vsebinska področja veljajo posebna pravila. Oglaševanje izdelkov in storitev, ki predstavljajo neposredno nevarnost za človekovo zdravje, zahtevajo specifičen način uporabe ali predstavljajo posebne vrste blaga in storitev, ureja država. Okvirna pravila za najbolj aktualno blago in storitve so navedena v nadaljevanju, za vse ostalo, tudi za ažurno ureditev, pa se neposredno uporablja veljavna zakonodaja.

Alkohol
:
Oglaševanje alkoholnih pijač, ki vsebujejo več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola, je prepovedano. Dovoljeno je oglaševanje alkoholnih pijač, ki vsebujejo 15 in manj volumenskih odstotkov alkohola. Oglas za alkoholne pijače mora upoštevati naslednje pogoje:

 • ne sme spodbujati čezmerne porabe alkohola ali prikazovati pozitivne vzročne zveze med pitjem alkohola in uspehom v življenju
 • ne sme biti namenjeno mladim in prikazovati oseb, ki uživajo alkohol
 • ne sme prikazovati oseb, mlajših od 25 let
 • ne sme povezovati uživanja alkohola s povečano telesno zmogljivostjo ali z vožnjo v prometu
 • ne sme ustvarjati videza, da uživanje alkohola prispeva k uspehom v družbenem in spolnem življenju
 • ne sme poudarjati, da ima alkohol zdravilne učinke ali da je poživilo, pomirjevalo ali sredstvo za reševanje osebnih težav
 • ne sme prikazovati abstinence ali zmernega pitja v negativni luči
 • ne sme poudarjati visoke vsebnosti alkohola kot posebne kakovosti alkoholnega izdelka
 • ne sme vključevati simbolov, podob, junakov iz risanih filmov in drugih mladinskih oddaj
 • vsebovati mora opozorilo: “Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!” ali “Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!”, pri čemer morajo biti črke opozorila dobro berljive oziroma tako velike, da površina, ki jo zavzemajo, predstavlja najmanj 10 % velikosti površine prostora, ki ga obsega celotno oglaševalsko sporočilo.

Tobačni izdelki:
Prepovedano je vsako neposredno in posredno oglaševanje in promocija tobaka in tobačnih izdelkov. Prepovedano je oglaševanje izdelkov, ki ne sodijo med tobak in tobačne izdelke, vendar s svojim videzom in namenom uporabe neposredno vzpodbujajo k potrošnji tobaka in tobačnih izdelkov.
Ponarejeno in piratsko blago:
Prepovedano je oglaševanje ponarejenega blaga, to je blaga, ki je brez dovoljenja imetnika znamke označeno z znamko ali znakom, ki ga po njegovih bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke. Prepovedano je oglaševanje piratskega blaga, to je blaga, ki je kopija ali imitacija blaga in ki je bilo izdelano brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice ali pravice iz modela in če izdelava blaga krši te pravice.
Potrošniški krediti:
Oglas, s katerim se ponuja kredit in v katerem je navedena obrestna mera ali drugi podatki v zvezi s stroški kredita, mora vsebovati tudi efektivno obrestno mero. Efektivna obrestna mera, navedena v oglasu, mora biti opremljena z informacijo, da se lahko spremeni, če se spremenijo določeni podatki, ki so bili uporabljeni za njen izračun.
Zdravila:
Oglas za zdravilo ali medicinski pripomoček ne sme biti zavajajoč in mora vzpodbujati njegovo smotrno uporabo, s tem da je zdravilo oz. pripomoček predstavljen objektivno in brez pretiravanja o njegovih lastnostih. Prepovedano je oglaševanje zdravil, za katera to ni dovoljeno v dovoljenju za promet, in medicinskih pripomočkov, ki niso vpisani v register medicinskih pripomočkov.
Prepovedano je oglaševanje zdravil, ki se izdajajo le na recept, in zdravil, ki vsebujejo psihotropne ali narkotične snovi. Oglas lahko reklamira izključno zdravila, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah, in zdravila, za katera je dovoljenje za to izdal Urad za zdravila. Oglas za zdravilo mora vsebovati podatke, ki jih določa veljavna zakonodaja, in mora spoštovati prepovedi, vsebovane v veljavni zakonodaji. Vsebovati mora vidno in čitljivo opozorilo: “Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.” To opozorilo mora biti poudarjeno (npr.: krepko, barvno izstopajoče, v okvirju) v velikosti, ki pri prikazu na celotnem zaslonu ni manjša od ene četrtine zaslona, in z velikostjo črk, ki ni manjša od ene desetine stranice polja opozorila.
Smiselno enako velja za oglaševanje zdravil za uporabo v veterini.
Živila za hujšanje:
Oglas za živila za hujšanje, to je živila, ki se uporabljajo kot nadomestilo za dnevne obroke hrane, ne sme kot posledice uživanja navajati stopnje ali količine izgube telesne teže, zmanjšanja občutka lakote ali zvišanja občutka sitosti.
Kozmetika:
Prepovedano je oglaševanje kozmetičnih proizvodov na način, ki bi lahko zavajal uporabnika glede namena uporabe, zlasti navajanje zdravilnih učinkov.
Popusti in nagradne igre:
Oglas, ki vsebuje posebno ponudbo (popust, premijo, darilo), mora to posebno ponudbo jasno označiti ter uporabniku omogočiti lahek dostop do pogojev za pridobitev ugodnosti oziroma nagrade.
Odvetništvo:
Odvetnikom je v oglasu dovoljena izključno objava podatkov o svoji pisarni (delovni čas, naslov, področje dejavnosti, priznana specializacija in podobno), če so ti podatki resnični in se nanašajo na njegovo dejavnost.

Ključne besede za prikaz ADpartner oglasov

Pogoji za prikaz ADpartner oglasov

ADpartner oglas se prikaže na spletni strani, ki je vključena v sistem ADpartner, pri kateri vsebina ustreza ključnim besedam, ki jih je kot pogoj za prikaz oglasa definiral oglaševalec.

Frazator

Pri ključnih besedah, ki so sestavljene iz dveh ali več besed, se oglas prikazuje tudi v primerih, ko je na spletni strani tej besedni zvezi – spredaj ali zadaj, ne pa vmes – dodana neka druga beseda oziroma več besed. Vrstni red pri besednih zvezah iz dveh besed je lahko tudi zamenjan, pri tistih, ki pa so sestavljene iz več kot dveh besed, mora vrstni red ostati enak. Prednost pri prikazovanju ima vedno tisti oglas, ki ima zakupljeno točno določeno besedno zvezo.

Krnilnik

Oglas, ki se prikazuje na posamezne ključne besede, se prikazuje tudi na skoraj vse slovnične variacije teh besed – različno število (ednina, dvojina in množina) in različni skloni oz. spreganja. Včasih lahko krmilnik tvori variacije besede tako, da šumnike v začetni besedi zamenja s sičniki. Tako včasih lahko nastane nova beseda s povsem drugačnim pomenom. Na oglaševalčevo željo lahko ponudnik sistema ADpartner take ključne besede odstrani.

Pri ključnih besedah, ki vsebujejo črke “č, š, ž, c, s, z” se oglas lahko prikazuje na obe možnosti zapisa besede, torej s šumniki in brez šumnikov (primer: riž, riz). Ponudnik sistema ADpartner ima pravico, da v primeru posebnosti – zlasti v primeru različnih pomenov besede s šumniki in tiste brez šumnikov – omeji prikazovanje oglasa na eno samo varianto (primer: šef, sef).

Izbira ključnih besed za prikaz ADpartner oglasov

ADpartner oglas se lahko prikazuje samo na tiste ključne besede, ki so povezane z vsebino oglaševane spletne strani. Ta povezava mora biti vsaj posredna in ponudnik sistema ADpartner si pridržuje pravico, da presodi ustreznost ključnih besed z vidika celotnega oglasa in uporabniške izkušnje, hkrati pa ima oglaševalec pravico, da predstavi svoje argumente glede spornih ključnih besed.

Temeljni kriterij za presojanje je pravilo, da mora oglas kot celota izboljšati kakovost uporabniške izkušnje oziroma jo mora ohraniti vsaj na enakem nivoju.

Načeloma so za oglaševanje na voljo vse ključne besede, vključno z imeni podjetij, blagovnih in storitvenih znamk, izdelkov itd; če oglas kot celota, skupaj s ključnimi besedami, ustreza splošnim pogojem za vsa oglasna mesta v sistemu ADpartner.

Ponudnik sistema ADpartner si pridržuje pravico, da lahko s seznama zakupljenih ključnih besed naknadno izvzame posamezno besedo, če meni, da je to potrebno zaradi spoštovanja teh splošnih pogojev poslovanja oziroma upoštevanja veljavne zakonodaje.

Prepovedana raba

Ponudnik sistema ADpartner se zavezuje, da ne bo izvajal, ne bo poskušal izvajati, ne bo dopustil, da bi kdo tretji izvajal, niti ne bo nagovarjal nikogar tretjega, da bi ta izvajal katero koli izmed naslednjih prepovedanih dejanj:

 • umetno generirati klike ali prikaze na ADpartner oglase, kar vključuje vsa ravnanja ali opustitve, katerih posledica je, da klik ali prikaz ne predstavlja pristnega zanimanja uporabnikov za vsebino oglasa; takšna ravnanja in opustitve so zlasti:
  • ponavljajoči ročni kliki ali prikazi
  • uporaba robotov
  • uporaba orodij za avtomatsko generiranje klikov in prikazov
  • uporaba storitev tretjih oseb, katerih vsebina je generiranje klikov in prikazov (npr. paid-to-click, paid-to-surf, autosurf in click-exchange programi)
  • uporaba kakršnih koli drugih prikritih, sleparskih in zavajajočih programov in storitev
  • klikanje na oglase s strani založnika.
 • popravljati, filtrirati ali spreminjati vsebino ADpartner oglasov
 • kakor koli izbrisati, zakriti ali popačiti ADpartner oglas
 • uokviriti, minimizirati, odstraniti ali drugače preprečiti celoten in popoln prikaz katere koli oglaševane spletne strani, ki je dostopna končnemu uporabniku preko klika na kateri koli del ADpartner oglasa
 • na kakršen koli način preprečiti, da bi klik, opravljen na ADpartner oglas, pripeljal končnega uporabnika neposredno in brez kakršnihkoli vmesnih postankov na oglaševano stran
 • v kakršni koli obliki pridobivati in shranjevati informacije, pridobljene s katerim koli ADpartner oglasom.

Merjenje oglaševanja

Količina oglaševanja se meri na oglasnem strežniku sistema ADpartner, kar pomeni, da se beležijo zahteve za prikaz oglasa oz. kliki na oglas. V dnevniške datoteke se shranjujejo podatki:

 • IP naslov
 • podatki o seji
 • podatki o piškotku
 • podatki o programski opremi uporabnika
 • čas obiska / čas klika
 • obiskana stran / klik na oglas
 • ali je bil oglas prikazan v vidnem polju več kot tri sekunde ali ne
 • za video oglas tudi morebitna akcija predvajanja.

Proti zlonamernim posameznikom in avtomatiziranemu klikanju ali prikazom se sistem ADpartner bori z različnimi tehničnimi sredstvi, in sicer:

 • s filtriranjem dnevniških datotek, v katerih se beležijo kliki in prikazi
 • s spremljanjem vzorcev obnašanja in analizo odstopanj od običajne rabe
 • z manualno analizo statistik s strani strokovnjakov sistema ADpartner.

Sistem ADpartner na oglasnem strežniku kontinuirano beleži vse klike na oglase, objavljene v sistemu ADpartner. Posebna programska oprema nadzira dnevniške datoteke in iz veljavne statistike oglaševalske akcije izloči vse klike posameznega uporabnika, ki presegajo določeno količino dnevne aktivnosti. Pri tem sistem ADpartner upošteva več parametrov, kot so: IP naslov, čas klika, frekventnost klikov ipd. Algoritmi, ki se uporabljajo pri filtriranju statistike oglaševalske akcije, se stalno izpopolnjujejo in so zaradi zagotavljanja njihove učinkovitosti tajni, zato njihove vsebine ni mogoče razkriti. Ti algoritmi so zasnovani tako, da prepoznajo vzorce obnašanja zlonamernih uporabnikov, označijo njihove klike ali prikaze kot neveljavne in jih posledično izločijo iz statistike oglaševalske akcije. Uporaba filtriranja pomeni, da se kliki ali prikazi, za katere je očitno, da so po merilih sistema ADpartner neučinkoviti oz. neveljavni, ne upoštevajo v statistiki oglaševalske akcije, ki je poslana oglaševalcu.
Dodatno ima sistem ADpartner implementiran tudi sistem avtomatskega spremljanja vzorcev obnašanja obiskovalcev spletnih mest v sistemu ADpartner in njihovega odziva na posamezne oglaševalske akcije. Program kontinuirano spremlja statistike oglaševalskih akcij in takoj zazna ter opozori na morebitna odstopanja, ki bi lahko predstavljala zlonamerno aktivnost. Na podlagi obvestila nato strokovnjaki sistema ADpartner vsako posamezno sumljivo oglasno akcijo preverijo in ugotovijo morebitne poskuse zlorab. V primeru suma kaznivega dejanja (npr. poskusa goljufije) se zadeva preda državnim organom pregona; klikov ali prikazov, ki so rezultat zlonamerne aktivnosti, pa se v statistiki ne upošteva.
Iz števila klikov na posamezen oglas oz. iz števila prikazov oglasa sistem ADpartner za namen zaračunavanja storitev oglaševanja izvzame vse klike, ki jih ni mogoče povezati z določenim piškotkom. S tem prepreči štetje tistih klikov ali prikazov, ki so jih opravili roboti, ki avtomatsko preiskujejo internet, ter različni virusi in ostali programi. Hkrati pa se s tem ne upoštevajo niti kliki oz. prikazi tistih uporabnikov, ki so v brskalniku onemogočili uporabo piškotkov.

Poleg tega sistem ADpartner pri zaračunavanju oglaševanja izvzame tudi vse klike ali prikaze, ki presegajo interno frekvenco/statistično povprečje, za katero sistem ADpartner utemeljeno domneva, da jo je še mogoče pripisati običajnemu, dobronamernemu uporabniku. Če nek uporabnik prekorači te frekvenčne omejitve, se njegovi kliki ali prikazi ne zaračunavajo več, četudi jih je opravil, ker ga je zanimala oglaševalčeva ponudba. Ponudnik sistema ADpartner s posebnim algoritmom zagotavlja tudi, da šteje samo prikaze oglasov, ki so v vidnem polju uporabnikov. To pomeni, da so veljavni samo tisti prikazi oglasov, ki so obsevani več kot tri sekunde.
Ponudnik sistema ADpartner za vse zgoraj opisane zlonamerne, avtomatske ali drugače neobičajne klike kot tudi vse klike, ki kršijo pogoje pod točko »Prepovedana raba«, ne bo oglaševalcu izstavil nobenega računa. Prav tako ponudnik ne bo izstavil računa oglaševalcu za prikaze, ki niso veljavni ali ki kršijo te pogoje.
Oglaševalec lahko v primeru pripomb glede merjenja oglaševanja, ki ga zagotavlja sistem ADpartner, kontaktira Oddelek za analizo oglaševanja na naslov info@adpartner.si, pri čemer mora v sporočilu navesti naslednje podatke:

 • podatki o oglaševalcu
 • oznaka oglaševalske akcije in oglasno mesto
 • ključna beseda, ki je povezana z dvomljivimi kliki ali prikazi
 • relevantne dnevniške datoteke v elektronski obliki, iz katerih je razvidna sumljiva aktivnost (npr. sumljivi IP naslovi, zahteve ipd.)
 • natančen opis razlogov, zaradi katerih meni, da gre za sumljivo aktivnost, vključno z navedbo konkretnih trendov v dnevniških datotekah, ki naj bi to potrjevale.

Podatke bodo preverili strokovnjaki sistema ADpartner in oglaševalcu v roku 5 delovnih dni sporočili rezultat analize oz. zaprosili za dodatne podatke.

Plačilo oglaševanja

Ponudnik sistema ADpartner je upravičen do plačila za opravljene storitve oglaševanja v sistemu ADpartner, ki je fiksno glede na enoto, kar pomeni, da je skupna višina plačila za oddajo oglasnega prostora v posameznem časovnem obdobju odvisna od števila klikov, ki jih uporabniki spletnih mest, vključenih v sistem ADpartner, naredijo na ADpartner oglase oglaševalca, pri grafičnih in video oglasih pa od števila prikazov teh oglasov.
Ponudnik sistema ADpartner tako oglaševalcu za tekstovni oglas, tekstovni oglas s sliko, sponzorirano novost in sponzorirano povezavo ADpartner zaračuna vsak klik na njegov oglas, za grafični in video oglas pa za vsak prikaz, ki je v vidnem polju uporabnika vsaj 3 sekunde.

Ponudnik sistema ADpartner vodi oglaševalski ADpartner račun oglaševalca, v katerem se beležijo vse transakcije, ki se nanašajo na ADpartner oglase. To pomeni, da ima oglaševalec možnost v realnem času spremljati statistiko oglaševanja. Oglaševalcu se od salda na njegovem oglaševalskem ADpartner računu ob vsakem veljavnem kliku na ADpartner oglas oglaševalca ali pri prikazu grafičnega ali video oglasa odštejejo stroški oglaševanja v skladu z uradnim cenikom sistema ADpartner.

Plačevanje oglaševanja v sistemu ADpartner je možno na naslednje načine:

 • zakup oglasnega prostora (dobroimetje na oglaševalskem računu) preko plačilne kartice MasterCard
 • zakup oglasnega prostora (dobroimetje na oglaševalskem računu) preko plačila predračuna
 • plačilo opravljenih storitev oglaševanja na podlagi računa, ki se izstavi za dejansko izvedeno oglaševanje.

Oglaševalec za napolnitev oglaševalskega ADpartner računa izda oglaševalcu predračun. Po opravljenem plačilu predračuna ponudnik sistema ADpartner napolni oglaševalski ADpartner račun in oglaševalcu takoj izda račun za opravljen zakup oglasnega prostora, ki pa ga bo oglaševalec lahko kasneje porabil v skladu s svojimi preferencami.

V primeru, da se oglaševalec s ponudnikom sistema ADpartner dogovori, da bo storitve oglaševanja plačeval na podlagi izstavljenih računov za dejansko opravljeno oglaševanje, mu bo ponudnik sistema ADpartner izdal račun za opravljeno oglaševanje do 15. v mesecu za pretekli mesec z rokom plačila 15 dni. Pogoj za takšen način obračunavanja oglaševanja v sistemu ADpartner je izpolnjen, ko je s strani oglaševalca podpisana naročilnica, ki jo ta posreduje ponudniku sistema ADpartner. Minimalna količina, ki se jo lahko naroči preko naročilnice, znaša 2000 klikov za oglaševalske agencije in 1000 klikov za vse ostale oglaševalce, za grafične in video oglase pa 60.000 prikazov za agencije in 30.000 prikazov za vse ostale oglaševalce.

Izvajanje oglaševanja oglaševalca v sistemu ADpartner brez dobroimetja na oglaševalskem ADpartner računu ni mogoče za:

 • vse fizične osebe
 • pravne osebe, katerih bonitetna ocena je po mnenju ponudnika sistema ADpartner slaba
 • katerega koli oglaševalca, za katerega ponudnik sistema ADpartner odredi, da za pričetek ali nadaljevanje oglaševanja potrebuje dobroimetje na računu.

Intelektualna lastnina

Vse vsebine sistema ADpartner so avtorsko pravno zaščitene kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter programsko in izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj na način in za namen, določen s temi splošnimi pogoji poslovanja in veljavno zakonodajo. Oglaševalec z vključitvijo v sistem ADpartner ne pridobi nobenih materialnih avtorskih pravic na kakršni koli vsebini sistema ADpartner.
Imetnik registrirane znamke ADpartner in spletne domene adpartner.si je ADPARTNER, d.o.o. in oglaševalec ne sme uporabljati znamke ADpartner v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi splošnimi pogoji poslovanja ali veljavno zakonodajo.

Odgovornost

Odgovornost oglaševalca

Oglaševalec jamči ponudniku sistema ADpartner pod odškodninsko odgovornostjo:
dosledno spoštovanje teh splošnih pogojev poslovanja.

Odgovornost ponudnika sistema ADpartner

Ponudnik sistema ADpartner se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celoten sistem ADpartner deloval na visoki ravni kvalitete, da bo stalno dostopen in zakonit ter da ne bo vseboval nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu pa je storitev sistema ADpartner na voljo takšna, kakršna je, in brez kakršnega koli jamstva za delovanje. V zvezi z zagotavljanjem sistema ADpartner veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh splošnih pogojih poslovanja ni drugače določeno:

 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost spletnih strani, na katerih se prikazujejo ADpartner oglasi, saj so te spletne strani pod izključno kontrolo založnika
 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost spletnih strani, ki so oglaševane v ADpartner oglasih, saj so te spletne strani pod izključno kontrolo oglaševalca
 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino ADpartner oglasov, saj so oglasi pod izključno kontrolo oglaševalca
 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala oglaševalcu zaradi nezmožnosti uporabe storitev sistema ADpartner, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov, povezanih z delovanjem in dostopnostjo sistema ADpartner
 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin, napačno prikazovanje ADpartner oglasov, neevidentiranje prikazanih ADpartner oglasov v statistikah založnika, ki so posledica napačne uporabe programske kode sistema ADpartner, tehnične neustreznosti strojne ali programske opreme založnika in neznanja ali nespretnosti založnika
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja založnika ali oglaševalca, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje sistema ADpartner
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru višje sile.

Ponudnik si pridržuje pravico:

 • da lahko iz katerega koli razloga, brez predhodnega obvestila zavrne vključitev oglaševalca v sistem ADpartner
 • da lahko kadar koli iz katerega koli razloga, brez predhodnega obvestila izključi oglaševalca iz sistema ADpartner
 • da lahko iz katerega koli razloga, brez predhodnega obvestila zavrne objavo oglasa v sistemu ADpartner oziroma že objavljen ADpartner oglas odstrani

Oglaševalec se zaveda zgornjih omejitev in jih izrecno ter neomejeno sprejema. Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

Odgovornost uporabnika

Uporabniku spletnega mesta, na katerem se prikazujejo ADpartner oglasi, je prepovedano:

 • umetno generirati klike na ADpartner oglase ali prikaze ADpartner oglasov, kar vključuje vsa ravnanja ali opustitve, katerih posledica je, da klik ali prikaz ne predstavlja pristnega zanimanja uporabnikov za vsebino oglasa; takšna ravnanja in opustitve so zlasti:
  • ponavljajoči ročni kliki ali prikazi
  • uporaba robotov
  • uporaba orodij za avtomatsko generiranje klikov in prikazov
  • uporaba storitev tretjih oseb, katerih vsebina je generiranje klikov in prikazov (npr. paid-to-click, paid-to-surf, autosurf in click-exchange programi)
  • uporaba kakršnih koli drugih prikritih, sleparskih in zavajajočih programov in storitev
  • klikanje na oglase s strani založnika.
 • popravljati, filtrirati ali spreminjati vsebino ADpartner oglasov
 • kakor koli izbrisati, zakriti ali popačiti ADpartner oglas
 • uokviriti, minimizirati, odstraniti ali drugače preprečiti celoten in popoln prikaz katere koli oglaševane spletne strani, ki je dostopna končnemu uporabniku preko klika na kateri koli del ADpartner oglasa
 • na kakršen koli način preprečiti, da bi klik, opravljen na ADpartner oglas, pripeljal končnega uporabnika neposredno in brez kakršnihkoli vmesnih postankov na oglaševano stran
 • v kakršni koli obliki pridobivati in shranjevati informacije, pridobljene s katerim koli ADpartner oglasom.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči založniku spletnega mesta, ponudniku sistema ADpartner ali oglaševalcu preko ADpartner oglasov kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Reševanje reklamacij

Ponudnik sistema ADpartner je izključno pristojen za reševanje vseh reklamacij, pritožb in pripomb glede delovanja in vsebine sistema ADpartner, vključno glede prikazovanja in vsebine ADpartner oglasov.

V primeru vprašanj in reklamacij glede sistema ADpartner se lahko oglaševalec obrne na Center za podporo uporabnikom sistema ADpartner, kontaktni naslov info@adpartner.si.

Neposredno kontaktiranje založnika ali katere koli tretje osebe glede pripomb na delovanje sistema ADpartner ni dovoljeno.
Morebitne reklamacije glede opravljenega oglaševanja v sistemu ADpartner je oglaševalec dolžan pisno posredovati Centru za podporo uporabnikom sistema ADpartner najkasneje v 8 dneh od prejema računa za opravljeno oglaševanje. Po tem roku se reklamacije glede opravljenega oglaševanja ne upoštevajo in s pretekom tega roka se oglaševalec izrecno odpoveduje vsem terjatvam iz tega naslova.

Varstvo osebnih podatkov

Oglaševalec izrecno dovoljuje ponudniku sistema ADpartner, da z namenom izvajanja medsebojnega sodelovanja zbira in obdeluje vse podatke, ki so za ta namen potrebni, in sicer zlasti:

 • podatki o oglaševalcu, kot jih je le-ta vnesel na spletni strani www.adpartner.si
 • podatki o oglaševalčevih spletnih mestih, oglaševalskih akcijah
 •  podatki o ADpartner oglasih, prikazanih z namenom oglaševanja oglaševalca, in klikih na te oglase
 • podatki o IP naslovih končnih uporabnikov, ki so kliknili na ADpartner oglase.

Ponudnik sistema ADpartner se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov:

 • ne bo posredoval tretjim osebam, z izjemo povezanih oseb, ki ponudniku zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve, ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja
 • ne bo uporabil v namene, ki niso v skladu z zakonom, temi splošnimi pogoji poslovanja ali so v škodo oglaševalcu.

Oglaševalec izrecno dovoljuje ponudniku sistema ADpartner, da mu periodično in brezplačno z namenom direktnega marketinga pošilja sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih ter storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1. Oglaševalec ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.
Ponudnik sistema ADpartner se zavezuje, da bo vse osebne podatke, ki jih bo prejel od oglaševalca, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP – UPB -1, (Ur. l., RS št. 94/07)

Oglaševalec ima pravico, da od ponudnika sistema ADpartner kadar koli pisno zahteva:

 • vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na oglaševalca
 • izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na oglaševalca
 • seznam, kateri osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na oglaševalca, komu, kdaj in na kakšni podlagi, so bili v skladu s tretjim odstavkom 22. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani
 • dopolnitev oz. popravek osebnih podatkov, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni
 • izbris osebnih podatkov, za katere posamezni oglaševalec tako zahteva.

Poslovna skrivnost in sankcije

Oglaševalec se zavezuje, da bo varoval vse poslovne skrivnosti, s katerimi se bo seznanil v okviru sodelovanja v sistemu ADpartner. Poslovno skrivnost predstavljajo vsi podatki, ki se nanašajo na sistem ADpartner in niso javno dostopni vsem, kar vključuje zlasti:

 1. Vso programsko opremo, tehnologijo, specifikacije, materiale, smernice in dokumentacijo v zvezi s sistemom ADpartner
 2. Statistiko prometa ali kakršne koli druge statistike, ki se nanašajo na sistem ADpartner
 3. Katere koli druge informacije, ki so bile pisno sporočene s strani ponudnika sistema ADpartner.

Varovanje poslovne skrivnosti obsega:

 • prepoved posredovanja podatkov z naravo poslovne skrivnosti kateri koli tretji osebi
 • prepoved dopustitve kateri koli tretji osebi, da bi se seznanila z vsebino poslovne skrivnosti
 • prepoved neupravičene uporabe poslovne skrivnosti (uporabe za neupravičen namen).

Izključitev in izstop iz sistema

Dogovor o vključitvi oglaševalca v sistem ADpartner je sklenjen za nedoločen čas. Oglaševalec ima pravico, da v vsakem trenutku iz katerega koli razloga preneha sodelovanje s sistemom ADpartner ter posledično preneha oglaševati v sistemu ADpartner.
Ponudnik sistema ADpartner ima pravico, da v vsakem trenutku iz katerega koli razloga izključi oglaševalca iz sistema ADpartner.
Dogovor o vključitvi v sistem ADpartner se prekine tako, da se pošlje pisno obvestilo o prenehanju sodelovanja na elektronski naslov oglaševalca, ki ga je ta navedel v obrazcu za vključitev v sistem ADpartner.
Prenehanje sodelovanja/izključitev je veljavna po 48 urah od oddaje obvestila o prenehanju sodelovanja. Po preteku tega roka ponudnik sistema ADpartner izbriše oglaševalca iz sistema ADpartner.
Ne glede na določbe te točke pa ima ponudnik sistema ADpartner pravico, da v primeru kršenja katere koli določbe teh splošnih pogojev poslovanja ali katerega koli dela veljavne zakonodaje s strani oglaševalca tega oglaševalca takoj začasno suspendira ali trajno izključi iz sistema ADpartner.

Sprememba pogojev uporabe

Ponudnik sistema ADpartner si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te splošne pogoje poslovanja, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani. Ponudnik sistema ADpartner bo vsakega oglaševalca pisno obvestil o spremenjenih splošnih pogojih poslovanja, pri čemer začnejo ti spremenjeni pogoji za oglaševalce veljati tretji delovni dan po prejemu obvestila na poštni strežnik oglaševalca. V primeru, da se oglaševalec s spremenjenimi splošnimi pogoji poslovanja ne strinja, lahko  v istem času izstopi iz sistema ADpartner.

ADPARTNER, d.o.o., Ljubljana, september 2016